Algemene visie en beleid

Voorwoord

 

KSA is voor ons, KSA Munckzwalm Ruddervoorde, een plek waar kinderen en jongeren tijd en ruimte krijgen om zichzelf te zijn en zich verder te ontplooien. Ons doel is dan ook om onze leden en leiders ervaringen op te laten doen waar ze niet enkel plezier aan beleven, maar waar ze ook uit leren. Respect voor anderen en voor de natuur, samenhorigheid, vriendschap en teamwork, durf en plezier vormen hierbij onze belangrijkste waarden.

Om dit te kunnen verwezenlijken zijn duidelijke afspraken van cruciaal belang. In overleg met de huidige leiding en in samenwerking met oud-leiding werd dit document opgesteld, waarin het beleid van KSA Munckzwalm Ruddervoorde werd uitgeschreven. In wat volgt, wordt onze visie op het doel en de waarden van een jeugdbeweging en een aantal actuele thema’s besproken en bijbehorende afspraken omschreven.

 

Wat wordt verwacht van onze leden?

 

In KSA Munckzwalm Ruddervoorde stellen we enkele kernwaarden voorop die de essentie van onze jeugdbeweging vormen. Bij elke waarde hebben we enkele afspraken geformuleerd. We verwachten van onze leden dat zij deze afspraken van in het begin respecteren, maar voorzien ook de ruimte om fouten te maken zolang er uit deze fouten wordt geleerd. Op deze manier kunnen wij als leiding onze leden vertrouwen bieden en, naarmate ze ouder worden, meer vrijheid geven om zo hun eigen waardensysteem op te bouwen. En hopelijk nemen ze ook (enkele) van onze waarden over.

Teamwork, respect voor elkaar en samenhorigheid

 

Binnen een jeugdbeweging staat teamwork centraal. Niet iedereen voelt zich goed binnen iedere rol, het is dan ook belangrijk dat iedereen kan aangeven wat voor hem/haar comfortabel is. Respect voor elkaar  speelt hierin een belangrijke rol: je moet elkaars grenzen respecteren.

 

In eender welke jeugdbeweging word je geconfronteerd met spelen in groepen. Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend dat elk kind, ongeacht zijn of haar verschillen, welkom is in onze jeugdbeweging. Uitsluiting en pesten zijn absoluut verboden en zullen dan ook steeds sterk worden aangepakt. Als KSA zijn we één groep leden die samen willen spelen.

 • Bij eender welke vorm van pesterijen wordt er onmiddellijk ingegrepen door de leiding en kan een gesprek met de ouders plaatsvinden.

 

Respect voor de natuur

Als jeugdbeweging maken we gebruik van de buitenruimte om te spelen en ravotten. Hier willen we dan ook zorg voor dragen. Vuilnis hoort in de juiste vuilbak. Opzettelijke vernieling aan de natuur wordt niet toegestaan.

 • De natuur biedt ons vele troeven. Laat er ons dan ook zorg voor dragen.

 

Vriendschap, respect, plezier en durf

Vriendschap, plezier en durf zijn waarden die voor zich spreken bij KSA Ruddervoorde. We willen dat elk kind vrienden kan maken, plezier mag beleven en zichzelf durft zijn in een veilige omgeving waar spelen gemotiveerd wordt. Dit alles wordt ondersteund door het hebben van respect voor elkaar, maar vooral voor de leiding.

Wij bij KSA Ruddervoorde gaan er van uit dat kinderen sterk zijn uit zichzelf maar dat ze af en toe sturing en ondersteuning nodig hebben. We vinden het dan ook belangrijk dat leden weten dat ze mogen buiten de lijntjes kleuren maar dat wanneer een leider grenzen stelt ze deze ook moeten opvolgen.

 • Het bewust negeren van opdrachten of het bewust overtreden van vaste regels kunnen steeds gesanctioneerd worden en kunnen, indien dit nodig blijkt, besproken worden met de ouders. 

Leiding

Als leider in een jeugdbeweging draag je steeds een grote verantwoordelijkheid. Ten eerste, en belangrijkst, sta je in voor het entertainen en verzorgen van kinderen en jongeren uit de buurt. Daarnaast ben je een van de vele gezichten die de visie en werking van KSA Ruddervoorde vertegenwoordigt. Het is dan ook vanzelfsprekend dat hier een zeker engagement voor gevraagd wordt.

Motivatie

Elk van ons heeft zijn eigen motivatie om leider te worden binnen KSA Ruddervoorde. Het is belangrijk dat elk voor zich kan bepalen wat zijn of haar rol is binnen de KSA en dat hij of zij deze steeds met evenveel plezier kan uitvoeren.

Belangrijke elementen in deze motivatie kunnen zijn

 • Plezier vinden in het samenzijn

 • Ervaring opdoen

 • Rust vinden in groepscontext

 

Daarbij is het noodzakelijk te weten dat eender welke motivatie oké is, zolang ze de werking en het groepsgevoel ten goede komt.

Inzet

Een belangrijk gegeven binnen een jeugdbeweging is dat het leiderschap vrijwillig is. Vrijwillig betekent echter niet vrijblijvend. Zoals in elke organisatie is het zo dat er enkele verplichtingen zijn. Dit steeds rekening houdende met elk zijn of haar draagkracht, mogelijkheden en persoonlijke situatie. KSA Ruddervoorde is meer dan een activiteit geven van 14u tot 16u30… Denk maar aan het organiseren hiervan, opruimen, fuiven geven, poetsen in lokalen…

Als groep streven we er uiteraard naar dat elke leider ergens evenveel taken en engagement op zich neemt. We willen vermijden dat er naar verloop van tijd frustraties ontstaan omdat de één meer zou opnemen dan de ander. Hier duidelijk over communiceren met elkaar is dan ook een must.

 

Engagement opnemen in onze jeugdbeweging kan zich tonen op verschillende manieren, elke hiervan is minstens even goed!

 • Het amuseren en verzorgen van onze leden

 • Organiseren van evenementen en happenings

 • Maken van activiteiten

 • Dragen van administratieve taken

Verwachtingen

Als leidersgroep verwachten we dat je voor de KSA tijd vrijmaakt. Dit betekent dat we vragen om als leider minstens 1 op elke 3 vergaderingen mee te volgen en dat je minstens 1 op elke twee activiteiten meegaat. Lukt dit systematisch niet kan dit leiden tot een gesprek met de bondsleiding.

Daarnaast vragen we een extra engagement wanneer het gaat over activiteiten buiten de gewone werking om. We hopen op inzet van alle leiders en vragen dan ook dat elk van ons evenveel motivatie toont.

 

We vragen als vereniging niet om een attest animator in het jeugdwerk te behalen. Echter voelen we wel aan dat dit een grote meerwaarde is en toont dit van een zeker extra engagement voor de groep.

Beleid rond middelengebruik, multimedia en website/sociale media/foto

Drugs

Gebruik van eender welke drug, legale en niet legale drugs, beïnvloedt volgens ons steeds de werking van onze organisatie. Personen onder invloed kunnen onvoorspelbaar reageren en zichzelf en andere in gevaar brengen. Daarnaast schaadt een persoon onder invloed het imago van de vereniging. Dit willen we ten alle tijden vermijden.

Legale drugs

Tabak

Kabouters, pagadders, jongknapen, knapen

In België geldt een totaalverbod voor verkoop aan kinderen onder de 16 jaar. Wij trekken deze wetgeving door naar bezit en gebruik van tabakswaren. Eender welk bezit en gebruik van tabakswaren voor deze leeftijdsgroep wordt niet toegestaan. Wanneer dit toch wordt opgemerkt door één van de leiders leidt dit automatisch tot inbeslagname en vernietiging van het rookwaar. Daarna worden (zonder uitzondering) de ouders van het lid in kwestie verwittigd en volgt een gesprek met de bondsleiding.  Wanneer een lid na een eerste waarschuwing betrapt wordt, kan uitsluiting van onze KSA toegepast worden.

 

Jonghernieuwers en aspi’s

Voor leden die de leeftijdsgrens van 16 jaar niet bereikt hebben gelden dezelfde regels als bij de kabouters, pagadders, jongknapen en knapen. Leden die wel de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben mogen volgens de wet tabakswaren kopen en gebruiken. Omdat je als ouder lid van onze vereniging ook in contact komt met jongere leden is gebruik van tabak binnen onze werking niet toegestaan. Ook niet wanneer we alleen zijn. Wanneer een leider iemand betrapt op gebruik van tabak, wordt het rookwaar onmiddellijk in beslag genomen en worden de ouders ingelicht.

 

Leiding

Roken is NIET toegestaan in de lokalen. (Verbod op roken in openbare gebouwen). De leiding mag in geen geval roken tijdens activiteiten en ook zeker niet waar leden in de buurt zijn.

 

Tijdens kampen en weekends kan rokende leiding op vast afgesproken momenten gebruik maken van tabakswaren. Het is niet de bedoeling dat niet-rokende leiding hierdoor benadeeld worden doordat ze alleen vallen tijdens deze rookmomenten. Duidelijke communicatie hierover is dus steeds belangrijk.

 

Alcohol

Kabouters, pagadders, jongknapen, knapen

Alcohol geven, schenken of verkopen aan -16-jarigen is bij wet verboden. Om die reden is er een totaalverbod (=nultolerantie) op alcoholgebruik bij deze leden. Indien leiding iemand betrapt op het drinken of in het bezit zijn van alcohol, volgt een gesprek en worden deze dranken in beslag genomen. Afhankelijk van de situatie worden de ouders ingelicht. Bij dronkenschap worden de ouders sowieso ingelicht. Bij meermaals voorvallen van deze praktijken kan uitsluiting van onze werking toegepast worden.

 

Jonghernieuwers en aspi’s

Voor leden die de leeftijdsgrens van 16 jaar niet bereikt hebben gelden dezelfde regels als bij de kabouters, pagadders, jongknapen en knapen. Leden die wel de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben mogen volgens de wet alcohol kopen en nuttigen. Het is echter niet toegestaan om alcohol te gebruiken tijdens activiteiten en andere KSA bijeenkomsten tenzij de leiding dit anders aangeeft.

Enkel bij speciale gelegenheden (kerstfeestje, kampvuur,…) kan onder het toeziend oog van verantwoordelijke leiding toestemming gegeven worden aan leden die de leeftijdsgrens van 16 jaar hebben bereikt om één tot maximaal twee drankjes te nuttigen.

Dit zal nooit worden opgedrongen en een non-alcoholisch alternatief moet steeds aanwezig zijn. De mogelijkheden tot het drinken van alcohol wordt op kamp beperkt tot maximaal twee keer.

 

Leiding

Het gebruik van alcohol wordt niet getolereerd voor, tussen en tijdens activiteiten. Wanneer een leider zich niet aan deze afspraken houdt kan deze onmiddellijk naar huis gestuurd worden en volgt een gesprek. Een schorsing kan bij meermaals voorvallen toegepast worden.

Het gebruik van alcohol kan nooit wanneer een voorbeeld- of verantwoordelijkheidsfunctie van toepassing zijn.

 

Tijdens een kamp kan de bondsleiding of kampleiding een stop zetten op het gebruik van alcoholische dranken. Alcohol mag niet genuttigd worden vóór de laatste activiteit van de dag erop zit en voordat alle leden in hun bed liggen. Er worden steeds (minstens) drie BOB’s aangesteld die in gevaarsituaties rijvaardig zijn. De leiding verwacht dat elke leider zijn eigen verantwoordelijkheid draagt om zijn of haar eigen grens te kennen. Wanneer dit niet zo blijkt kan de bondsleiding hier optreden. Leiding die door overmatig alcoholgebruik niet kan opstaan en overdag geen verantwoordelijkheden kan opnemen (activiteiten geven, bereiden van maaltijden, waken tijdens de middagsiesta…) wordt hierover aangesproken en wordt ’s avonds de toegang tot alcohol verboden en verplicht om na de vergadering naar bed te vertrekken. Wanneer dit zich tweemaal voordoet wordt de toegang tot alcohol voor de rest van het kamp verboden. Indien er dan nog geschillen zouden zijn kan de bondsleiding na een gesprek de leider in kwestie schorsen en naar huis sturen. Ook tijdens andere evenementen buiten het kamp uit ( fuif, pizza soirée, kermis…) kan de bondsleiding deze beslissing nemen.


 

Illegale drugs

Er heerst een totaalverbod op het bezit en gebruik van alle illegale drugs voor alle leden van KSA Ruddervoorde. Wanneer een minderjarig lid betrapt wordt op het bezit of gebruik van illegale verdovende middelen treedt onmiddellijke inbeslagname van het product in en worden de ouders verwittigd. Bij meermaals voorvallen van deze praktijken kan schorsing van onbepaalde duur toegepast worden.

Voor meerderjarige leden (ook leiding) gelden dezelfde afspraken. Ook bij hen kan uitsluiting van onze werking toegepast worden.
 

Multimedia (GSM, Smartphone, Smartwatch, Tablet, MP3,…)

Kabouters, pagadders en jongknapen

Alle -12jarige leden hebben deze apparatuur binnen onze KSA niet nodig. Deze afspraak geldt voor zowel gewone activiteiten als kampen. Wanneer een lid toch betrapt wordt op het gebruik van multimedia volgt een gesprek en kan de leiding overgaan tot inbeslagname van het apparaat. Deze worden uiteraard steeds in de originele staat teruggegeven na het einde van een activiteit of een kamp. Er komt steeds een gesprek met ouders.

 

We vermelden dat het stuk gaan van multimedia tijdens activiteiten of kampen niet gedekt kan worden door onze verzekeringen.

 

Knapen en jonghernieuwers

Wanneer een activiteit of uitstap hiertoe vraagt kan en mag gebruik van gsm of andere multimedia. Dit enkel onder uitdrukkelijke toestemming van de leiding.

Op kamp krijgen alle leden de kans om hun toestellen ter bewaring te geven aan de leiding die ze steeds achter slot bewaart. Op vaste tijdstippen mogen de leden dan hun toestellen terugvragen en er gebruik van maken gedurende een beperkte tijd. Daarna gaan ze terug achter slot. Indien leden er voor kiezen om hun apparaten niet af te geven kan inbeslagname intreden.

 

We vermelden dat het stuk gaan van multimedia tijdens activiteiten of kampen niet gedekt kan worden door onze verzekeringen.


 

Leiding

Leiding mag kort gebruik maken van multimedia tijdens activiteiten en kampen op voorwaarde dat dit uit het zicht van leden gebeurt. Indien het gebruik van multimedia nodig is voor het succes van een activiteit/ uitstap kan dit uiteraard wel. We herinneren leiding er aan dat ze een voorbeeldfunctie hebben en dat ze deze dienen toe te passen.

 

website/sociale media/foto

 

Website

De website van KSA Ruddervoorde (www.ksaruddervoorde.be) dient tot het informeren van wat er gebeurt binnen onze werking. Ze wordt gebruikt om inschrijvingen, nieuws en contact makkelijk te houden. Beeldmateriaal is steeds terug te vinden op onze website.

 

Facebook en andere sociale media

Voor het werkjaar 2018-2019 ging je bij inschrijving automatisch akkoord met het feit dat er foto’s kunnen genomen worden en op onze facebookpagina of instagram pagina kunnen worden geplaatst.

Vanaf werkjaar 2018-2019 zal hiertoe bij inschrijving toestemming gegeven moeten worden. Wens je dat er geen foto’s van jezelf of je kinderen worden online geplaatst, dan vragen we dit te melden (via hoofdleiding@ksaruddervoorde.be ).

Fotoalbums worden altijd op voorhand opgesteld. Hierbij geldt de richtlijn dat we niets posten dat we zelf niet gepost willen zien. Een zekere vorm van gezond verstand is hier van toepassing.  Indien je een specifiek beeld niet passend vindt, of liever niet langer online ziet staan kan je deze ‘melden’. Doe dit ook steeds via ons mailadres. Er hoeft hier geen specifieke reden voor gegeven te worden.


 

E-mail

E-mail is en blijft onze primaire vorm van communicatie. Het is zo dat enkel bondsleiding en banleiding toestemming krijgt om hiervan gebruik te maken. Jullie adressen worden dus nooit zonder jullie toestemming gedeeld of openbaar gemaakt. We proberen er op te hameren dat er steeds een correct en aangepast taalgebruik wordt gehanteerd. Dit om geloofwaardigheid en professionaliteit te garanderen.

 

Bij vragen over de dagelijkse werking contacteer je steeds je banleider. Dit liefst via mail. De contactinfo van je leider vind je in onze fantamoer die ook online te vinden is. Houd er aub rekening mee dat een antwoord enkele dagen op zich kan laten wachten.

Voor andere vragen rond administratie, suggesties, opmerkingen en klachten vragen we contact op te nemen bij de bondsleiding via hoofdleiding@ksaruddervoorde.be

 • White Instagram Icon

© Copyright 2020 by KSA Munckzwalm Ruddervoorde. 

Contact:

TELEFOON:

0470 32 71 69 (Elise)

0471 32 59 83 (Phebe)

0468 23 22 21 (Noor)
 

 MAIL: hoofdleidingksaruddervoorde@gmail.com

Adres